6. Sınıf Peygamberlere ve İlahi Kitaplara İnanç Konu Anlatımı

Peygamber ve Peygamberlere İman

Peygamber: Allahü Teala'nın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir.
Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.
Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.
Vahiy: Allah'ın peygamberlere mesaj göndermesi.

    Yüce Allah, ilk insan topluluklarından başlayarak son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar her topluma peygamber veya peygamberler görevlendirmiştir. "Andolsun ki biz, ... her millete bir peygamber gönderdik..." (Nahl suresi, 36. ayet)
     Peygamberlere inanmak,İslam Dininin İnanç Esasları'ndan birisidir.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler:

     Hz. Adem                                   Hz. İshak                                       Hz. Eyyub
     Hz. İdris                                      Hz. Yakup                                     Hz. Zülkifl
     Hz. Nuh                                      Hz. Yusuf                                       Hz. Yunus
     Hz. Hud                                      Hz. Şuayb                                      Hz. İlyas
     Hz. Salih                                     Hz. Musa                                       Hz. Elyesa
     Hz. Lut                                       Hz. Harun                                       Hz. Zekeriya
     Hz. İbrahim                                 Hz. Davud                                      Hz. Yahya
     Hz. İsmail                                    Hz. Süleyman                                 Hz. İsa

                                             Hz. Muhammed (s.a.v.)

Kur'an'da Lokman, Zülkarneyn ve Üzeyr isminde üç mübarek kişiden bahsedilir. Ancak bunların peygamber olup olmadıkları açıkça belirtilmemiştir.

Allah insanlara peygamber göndermeseydi ne olurdu?

     Yüce Rabbimiz eğer insanlara peygamber göndermeseydi, insanlar akılları vasıtasıyla Allah'ın varlığını kavrasalar bile O'nu yeterince tanıyamaz, O'nun mesajlarını, emirlerini ve O'na nasıl ibadet edileceğini bilemezlerdi.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenleri:
      Allahü Teala'nın emirleri, yasakları, mesajları insanlara yöneliktir. Diğer bir ifade ile vahyin muhatabı insanlardır. Bu mesajları insanlara en iyi yine bir insan açıklayabilir. Bir insan, başka bir insanı anlayabilir, sevincini üzüntüsünü paylaşabilir, onunla kolay iletişim kurup derdini paylaşabilir, yaşamıyla ona örnek olabilir. Bu yüzden peygamberler insanlardan seçilmişlerdir.
     Eğer peygamberler meleklerden seçilseydi, melekler sadece anlatır, örnek olamazlardı. İnsanların duygularını bilemez, onları ruhsal yönden anlayamazlardı. İnsanlar da bir meleği örnek alamazlardı.

Peygamberlerin nitelikleri (sıfatları):
Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır.
Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.
Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Allah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve zeki olmaları gerekir.
İsmet: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır.
Tebliğ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.

Mucize: Allah'ın izniyle sadece Peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler, hareketler. Peygamberler insanların iman etmelerine yardımcı olmak ve onları ikna etmek amacıyla mucize göstermişlerdir.

Peygamberlere gelen mesajların ortak amacı:
- İnsanların Allah'a ve diğer inanç esaslarına inanmalarını (iman etmelerini) sağlamak
- İnsanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak
- İnsanlara ibadetin nasıl olacağını öğretmek
- İnsanları güzel davranışlar sergilemeye yöneltmek
- İnsanların kötü davranışlardan kaçınmalarını sağlamak
- İnsanların aralarında çıkacak anlaşmazlıkları gidermek

İlahi Kitap ve İlahi Kitaplara İman
İlahi kitap: Yüce Allah'ın Peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaba ilahi kitap denir.
Suhuf: Sayfalar halinde gönderilen ilahi kitaplara suhuf denir.
Vahiy: Allah'ın Peygamberlere gönderdiği mesajlara vahiy denir.

Allah niçin vahiy göndermiştir:
- İnsanların Allah'ı bilip tanımaları için
- İnsanların dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için
- İnsanların yanlış inançlara yönelmemeleri için
- İnsanların barış içinde, huzurlu, mutlu yaşamaları için
- İnsanların güzel ahlakı öğrenerek doğru davranışlar sergilemeleri için
- İnsanların Allah'a nasıl ibadet edeceklerini öğrenmeleri için

İlahi kitaplar:
Dört ilahi kitap
     Tevrat: Allah'ın Hz. Musa Peygambere ve O'nun aracılığıyla Yahudilere gönderdiği kutsal kitaptır. Tevratın dili İbranicedir. Tevratta Hz. Musa'nın ve geçmiş Peygamberlerin hayatı hakkında bilgiler, İsrailoğullarının başından geçenler ve çeşitli öğütler yer alır.
     Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. Dili İbranicedir. İçinde daha çok dualar, ilahiler, hikmetli sözler vardır.
     İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler, ahlaki öğütler yer alır. Günümüz İncil'i Matta, Markos, Luka, Yuhanna olmak üzere dört bölümdür.
     Kur'an-ı Kerim: Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve yaklaşık 6666 ayetten oluşur.
     Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır.
     Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline geçirilmiştir. Bu ilk Kur'an kitabına "mushaf" denir.

Suhuflar:
     Hz. Adem (a.s.)        10 sayfa
     Hz. Şît (a.s.)              50 sayfa
     Hz. İdris (a.s.)          30 sayfa
     Hz. İbrahim (a.s.)    10 sayfa
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI(www.huseyinarasli.com)

 

 

SORUN BİLDİR