7. Sınıf Din Kültürü Melek ve Ahiret İnancı Konu Anlatımı

1- VARLIKLAR ALEMİ
     Varlıklar alemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle görülemeyen (manevî) olmak üzere ikiye ayrılır.
Maddi varlıklar: İnsan, hayvan, bitki, ağaç, taş, gök cisimleri, toprak, su...
Manevi varlıklar: Melek, şeytan, cin, akıl, sevgi, merhamet, üzüntü...
     Melek, şeytan ve cin, gözümüzle göremediğimiz, ancak Allah tarafından Kur'an'da varlıkları bildirildiği için inandığımız varlıklardır.


2- MELEKLERE İMAN
Melek:
 Allahü Teala'nın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklardır. Meleklere inanmak, imanın şartlarından birisidir.   
 
İmanın şartları (İslam'da inanç esasları):
          1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
          2- Meleklere inanmak
          3- Kitaplara inanmak
          4- Peygamberlere inanmak
          5- Ahiret gününe inanmak
          6- Kader ve kazaya inanmak

Meleklerin özellikleri ve görevleri:
Melekler;
     - İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir
     - Gözle görülmezler
     - Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur
     - Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir
     - Evlenip çoğalmazlar
     - Çok hızlı hareket ederler
     - İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar
     - Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler
     - Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimiz'e insan şeklinde gelmiştir
     - Kanatlı varlıklardır
     - Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler

Kur'an'da adı geçen melekler ve görevleri:
Dört büyük melek;
     Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri Peygamberlere iletmekle görevli melek.
     Azrail: Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.
     Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.
     İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.

Bunların dışında;
     Hafaza: Koruyucu melekler.
     Kiramen Kâtibin: Sevaplarımızı ve günahlarımızı kaydeden melekler.
     Münker-nekir: Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.

Meleklere imanın, davranışlarımızın güzelleşmesine katkısı:
     - Yaptığı davranışların, Kiramen Katibin melekleri tarafından sürekli kayıt altına alındığının bilincinde olan bir insan kötülük yapmamaya özen gösterir.
     - Melekler insanları her zaman iyi ve doğru davranış yapmaya yönlendirirler.
     - Melek inancı insanı kararlı, çalışkan olmaya yöneltir.
     - Melekler her zaman insanların iyiliğini isterler.
     - Meleklere inanan bir insan, zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.

3- KUR'AN'A GÖRE CİN VE ŞEYTAN 
Kur'an'a göre cinler: Cinler, melekler gibi gözle göremediğimiz varlıklardandır. Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a inanıp ibadet etmek ve doğru davranışlar yapmakla yükümlüdürler. Hatta Peygamber Efendimiz İslam dinini cinlere de tebliğ etmiş, anlatmıştır.
"Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zâriyât suresi, 56. ayet)
   Yüce Allah, cinleri yalın bir ateşten yaratmıştır. Onlar yaratılışları gereği çok hızlı hareket ederler. Ayrıca geleceği bilemezler.

"Cini de yalın bir ateşten yarattı." (Rahman suresi, 15. ayet)

Kur'an'a göre şeytan: Gözümüzle göremediğimiz varlıklardan birisi de kötülüğün sembolü olan şeytandır. Yüce Allah, şeytanı da ateşten yaratmıştır.
     Şeytanın amacı, insanı Allah'ın yolundan uzaklaştırmak, ibadetten alıkoymak ve kötü işler yapmaya yöneltmektir. Bunun için de insana vesvese verir, tuzak kurar, insanlar arasına fitne sokar, insan kötü bir fiil işlediğinde şeytan bunu ona güzel gösterir.

Şeytanın Allah'a isyanı: Yüce Allah, ilk insan Hz. Adem'i yarattığı zaman ona akıl, irade gibi üstün vasıflar verdi. Sonra da meleklerin ve İblis'in (şeytanın atası) Adem'e secde etmesini (önünde saygıyla eğilmelerini) istedi. Melekler hemen emre uyup secde ettikleri halde İblis kendisini Adem'den üstün görüp secde etmekten vazgeçti. Böylelikle kibirlenerek Allah'ın emrine karşı geldi ve isyan edenlerden oldu. Kıyamete kadar da insanoğluna düşman olduğunu ilan etti.
"Meleklere, 'Adem'e secde edin.' demiştik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis diretti, kibirlendi, nankörlerden oldu." (Bakara suresi, 34. ayet)  

Şeytanın kötülüğünden korunma konusunda Kur'an'ın öğütleri:

"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve kötülüğü emreder..." (Nur suresi, 21. ayet)
"Şeytan size apaçık bir düşmandır..." (A'raf suresi, 22. ayet)
"Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister..." (Maide suresi, 91. ayet)
"Kullarıma söyle: İnsanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır." (İsra suresi, 53. ayet)

Şeytanın kötülüklerinden korunmak için yapmamız gerekenler:
     - Allah'a inanmalı ve O'na güvenmeliyiz.
     - Her işimize "eûzü besmele" ile başlamalıyız.
     - Şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınmalıyız.
     - Dürüst bir şekilde çalışarak Allah'a dua etmeliyiz.
     - Kötü söz söylemekten ve haramlardan kaçınmalıyız.
 
4- TOPLUMDA YAYGIN OLAN BAZI BATIL İNANÇLAR 
Batıl inanç (hurafe): İslam dininin ilkelerine, akla ve bilime aykırı olan, doğru ve gerçek olmayan ve dinde varmış gibi kabul edilen inançlara denir.

Batıl inançlar nasıl ortaya çıkar:
     - Toplumda dinî konularda bilgisizliğin çok olması
     - Dinin yanlış anlaşılıp yorumlanması
     - İnsanların gelecek ile ilgili kaygıları
     - İnsanların gizemli şeylere olan merakı
     - Başka din ve kültürlere ait efsanelerin inanç dünyamıza etkisi

Toplumda yaygın olan bazı batıl inançlar:
     - Gece tırnak kesince ömrün kısalacağı inancı
     - İki bayram arasında nikah kıymanın uğursuz olduğu inancı
     - Türbelere çaput bağlandığında dileklerin gerçekleşeceği inancı
     - Kara kedi görmenin uğursuz olduğu inancı
     - 13 rakamının uğursuz olduğu inancı
     - Ruh çağırma
     - Sihir ve büyü yapma
     - Falcılık yaparak gelecekten haber vermeye çalışma

Batıl inançlar ile ilgili değerlendirme:
     - Batıl inançlar, İslam dininin temel inanç esaslarına aykırıdır. Çünkü bu hurafelerin temelinde Allah'tan başka varlıklardan yardım bekleme eğilimi vardır.
     - İnancımıza göre yardım sadece Allah'tan beklenir.
     - İnancımıza göre geleceği sadece Allah bilir, hurafelerle geleceği bilmek imkansızdır.
     - Hasta olan bir insan hurafelere değil doktora yönelmeli, tedavi olduktan sonra da iyileşmek için Allah'tan yardım istemelidir.
     - Toplumdaki bilgisiz insanlar, hurafeler yoluyla kandırılmakta, sömürülmektedir.

Batıl inançlardan korunmak için yapılması gerekenler:
     - Eğitim-öğretime önem verilmeli, insanlar cahillikten kurtarılmalıdır.
     - Toplumda dinî eğitim yaygınlaştırılmalıdır.
     - İnsanlar kulaktan dolma bilgilere değil, araştırmaya, okumaya yönlendirilmelidir.
     - Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine bağlı kalınmalıdır.
 
5- AHİRETE İMAN 
     Ahirete inanmak, İslam'ın inanç esaslarından birisidir.  İnsanın öldükten sonra Allah'ın huzuruna çıkıp dünyada yaptığı işlerden sorgulanması demek olan ahiret inancı, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Allah'a iman ile birlikte yer alır.
     Dünya hayatı geçici ve kısadır. Burada her canlı gibi insan da doğar, büyür ve eceli gelince ölür. "Her canlı ölümü tadacaktır." (Al-i İmran suresi, 185. ayet) Ahirete inanan bir insan, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine kanmaz, daha kalıcı olan ahiret yurdunu elde etmek için çalışır. Çünkü dünya zevkleri insanı yanıltan, gözünü doyurmayan, geçici zevklerdir. Ahiret ise bu hayatın son bulması, yeni ve sonsuz hayatın başlaması demektir.
"Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?" (En'am suresi, 32. ayet)

Kıyamet ve yeniden dirilme:
     Kıyamet: İsrafil adlı meleğin sûr denilen alete üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesine kıyamet denir.
"Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır." (Hac suresi, 7. ayet)

Kıyametin safhaları:
     - İlk olarak İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar ölecek.
     - Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
     - Yeniden dirilen insanlar, mahşer denilen büyük bir alanda Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Bu toplanmaya haşr  denir.
     - Burada herkes dünyada yaptığı işlerden, aldığı ve verdiği her nefesten Allah'a hesap verecek.
     - İnsanların her birine amel defterleri verilecek.
     - İnsanın bütün amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılacak.
     - İnanıp ibadet eden, salih ameller işleyenler cennet ile ödüllendirilecek.
     - İnkar eden, asi olan, zulüm ve haksızlık yapanlar ise cehennem ile cezalandırılacaklardır.

Konuyla ilgili ayetler:
"Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb'inin zatı bakî (sonsuz) kalacaktır." (Rahman suresi, 26.-27. ayetler)
"Sûra üflenince... göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakışıyorlar." (Zümer suresi, 68. ayet)
"Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O her şeye kadirdir." (Ahkaf suresi, 33. ayet)
"Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabb'imin katındadır..." (A'raf suresi, 187. ayet)
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI.(www.huseyinarasli.com)

 

 

SORUN BİLDİR