5. Sınıf Allah İnancı Konu Anlatımı

1. İNSAN AKILLI VE İNANAN BİR VARLIKTIR

     Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insana akıl vermiştir. İnsan aklı sayesinde evrende üstün ve değerli bir konumdadır. Aklını kullanarak düşünür, araştırır, deney ve gözlem yapar. Böylece yeni buluşlar, yeni keşifler yapar. Yaptığı buluşlar da onun hayatını kolaylaştırır. Kur'an'da insanın aklını kullanması, böylece Yaratıcısını, kendisini, çevresini daha iyi tanıması istenir.

"... Siz hiç düşünmez misiniz?" (En'am suresi, 50. ayet)
"... De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar." (Zümer suresi, 9. ayet)
"(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik." (Sad suresi, 29. ayet)
 
     İnsanı diğer varlıklardan ayıran başka bir özellik, onun inanan bir varlık olmasıdır. İnsanın yaratılıştan gelen yüce bir varlığa inanma duygusu vardır. İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her insanın Allah'a inanması gerekir. Allah'a inanmak, dinimizde yer alan altı inanç esasından biridir. Allah'a inanan bir Müslüman, kendisini sürekli görüp gözeten bir Yaratıcı olduğunun farkındadır. Bu bilinçle davranışlarına dikkat eder. Hep iyilik peşinde koşmaya gayret eder.
2. EVRENDE BİR DÜZEN VARDIR
 
     Yüce Allah evrendeki her şeyi belli bir düzen ve ölçü çerçevesinde yaratmıştır. Evrendeki bu düzen, denge ve uyum Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde anlatılmaktadır.
 
"Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir." (Rahman suresi, 5. ayet)
"O, geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)
"Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?" (Mülk suresi, 3. ayet)
 
Allah'ın evrende koymuş olduğu düzene örnekler 
     - Gök cisimlerinin her birinin bir yörüngesinin olması
     - Dünyanın güneşe, aya ve diğer gezegenlere belli bir mesafede olması
     - Dünyanın hareketlerinden mevsimlerin, gece ile gündüzün oluşması
     - Atmosferdeki gazların insanın yaşamını sürdürmesine uygun bir ölçüde olması
     - Vücudumuzun belli bir ölçü ve uyum içinde olması
     - Yer çekiminin belli bir seviyede olması
     - Yağmurun, karın belli bir ölçüye göre yağması
     - Yer kabuğunun kalınlığının yaşama uygun bir seviyede olması
Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. 
 
3. ALLAH VARDIR VE BİRDİR 
 
     Allah vardır ve birdir. O eşi ve benzeri olmayandır. Yüce Allah'ın mükemmel sıfatları Kur'an'ın bir çok yerinde anlatılmıştır. Evrendeki, güneş sistemindeki, dünyadaki, doğadaki, insan vücudundaki, canlılar arasındaki uyum ve düzen, Allah'ın varlığının delillerinden birisidir. Allah'ın varlığı ve birliği inancına tevhit inancı denir. Tevhit inancı ise Kur'an-ı Kerim'de ihlas suresinde özetlenmiştir.

Allah'ın zâtî ve subûtî sıfatları 

Zâtî sıfatlar: 

      1- Vücud: Var olmak demektir. Allah vardır.
     2- Kıdem: Ezelî olmak demektir. Allah'ın öncesi, başlangıcı yoktur.
     3- Beka: Sonu olmamak demektir. Allah'ın varlığının sonu yoktur
     4- Vahdaniyet: Bir olmak demektir. Allah birdir.
     5- Muhalefetün lil havadis: Sonradan yaratılanlara benzememek demektir. Allah sonradan olan hiçbir şeye benzemez.
     6- Kıyam binefsihi: Varlığı kendinden olmak demektir. Allah var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. O'nun varlığı kendindendir.

Subûtî sıfatlar: 

      1- Hayat: Allah diridir ve dirilticidir.
     2- İlim: Allah her şeyi bilir. Kalplerde gizlenen düşünceleri de bilir.
     3- Semi: Allah her şeyi işitir.
     4- Basar: Allah her şeyi görür.
     5- İrade: Allah ne dilerse olur.
     6- Kudret: Allah'ın gücü her şeye yeter.
     7- Kelam: Allah kelimelere, harflere, seslere ihtiyaç duymadan konuşur. Kur'an Allah'ın kelamıdır.
     8- Tekvin: Allah bütün varlıkları yoktan var eden, yaratandır.

4. ÇALIŞIRIM, ALLAH'IN YARDIMINA GÜVENİRİM VE BAŞARIRIM 
 
     İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için çalışmak zorundadırlar. Çalışmanın karşılığı olan başarı ise Allah'tan beklenmelidir. Buna tevekkül denir. Yani bir kişinin bir işte başarıya ulaşmak için elinden gelen gayreti gösterdikten ve kendine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra işin sonucunu Allah'tan beklemesidir. Örneğin; sınıfta dersi dinleyen, evde ödevlerini yapan, öğrendiklerini tekrar eden bir öğrenci üzerine düşen görevlerini yapmıştır ve artık sınavda başarıya ulaşmak için Allah'a güvenir, O'na dua eder.
 
"İnsan için çalıştığından başka bir şey yoktur. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı tastamam verilecektir." ( Necm suresi, 39.-41. ayetler)
"... Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever." ( Al-i İmran suresi, 159. ayet)
"Hiç kimse kendi el emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Hazırlayan: Hüseyin Araslı(www.huseyinarasli.com)

 

 

SORUN BİLDİR